دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، اسفند 1390، صفحه 1-245 
1. تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود

صفحه 1-24

علی روحی؛ مهدی ساریخانی؛ فهیمه ابراهیمی؛ محمد منفرد مهار لویی


4. رابطه ویژگی های کیفیت سود و عملکرد

صفحه 79-112

فروغ رستمیان؛ محمد خدایی وله زا قرد؛ مجتبی حیدر


7. رابطه نظام راهبری شرکت و کیفیت سود با تأکید بر امتیازبندی راهبری شرکت

صفحه 155-187

سعید جبار زاده کنگر لویی؛ یعقوب پور کریم؛ ولی پور کریم؛ محمد رضا عباسی استمال