دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 1-174 
2. اثر خط مشی تقسیم سود بر تغییرپذیری قیمت سهام

صفحه 25-46

رضوان حجازی؛ روح اله قیطاسی؛ میر سجاد مسجد موسوی؛ ساجده رضایی