دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 1-185 
6. بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت های با اندازه کوچک و متوسط

صفحه 91-116

نظام الدین رحیمیان؛ فرزین رضایی؛ حسین ماستری فراهانی


7. رابطه مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت ها ی داروسازی

صفحه 143-162

علی محمد احمد وند؛ صدیقه کامران راد؛ رضا کامران راد