دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 1-191 
1. تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها

صفحه 1-22

علی رحمانی؛ شهناز مشایخ؛ مهدیه پور اعظم


7. رتبه بندی شرکت های سهامی عام تابعه ایران خودرو با استفاده از الگوی TOPSIS

صفحه 139-166

حسین کرباسی یزدی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ سمیه امین زاده


8. تاثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سود

صفحه 167-191

عباس طالب بیدختی؛ محمد حسین ودیعی؛ اکرم کازرونی