دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، اسفند 1389، صفحه 1-210 
2. بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت ها

صفحه 25-46

زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ علی نعمتی؛ پروین فرهودی زارع


8. سیاست های سرمایه در گردش و ریسک شرکت

صفحه 187-210

محمد هادی زهدی؛ هاشم ولی پور؛ علیرضا شهابی