دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-198 
1. کاربرد تئوری های روانشناسی در حسابداری

صفحه 1-26

فریدون رهنمای رود پشتی؛ شهره یزدانی


6. بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت جهانگردی ایران

صفحه 129-154

کامبیز فرقاندوست حقیقی؛ علی اصغر رضوانی؛ سید هادی هاشمی سلیمانی