دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1388 
7. بررسی رابطه ی بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

صفحه 149-174

بهمن بنی مهد؛ قدرت اله طالب نیا؛ حسین ازوجی