دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 1-172 
3. مالکیت نهادی و انعطاف پذیری مالی

صفحه 43-56

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ هدی اسکندر؛ میر محمد جواد هاشمی


7. رابطه بین مدیریت سود و پیش بینی جریان وجوه نقد

صفحه 115-129

غلامرضا فرساد امان الهی؛ جوریه بنت محمد