دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 1-166 
3. تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود

صفحه 37-60

محمد ملازاده؛ محمود لاری دشت بیاض؛ محمد جواد ساعی


5. رابطه بین تصمیمات تامین مالی با انواع مدیریت سود

صفحه 83-102

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ منصور احمدی مقدم