دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 1-160 
3. تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل

صفحه 41-56

بیتا مشایخی؛ شادی حسن زاده؛ یاسین امینی؛ وحید منتی


4. تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر سود سهام نقدی

صفحه 57-72

علی اسماعیل زاده مقری؛ صدیقه علی جان زاده قرا؛ سید امین هادیان


6. تاثیر بیش اعتمادی مدیران برساختار سرمایه

صفحه 93-109

مهدی علی نژاد سارو کلایی؛ مریم صبحی