دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، اسفند 1395، صفحه 1-185 
8. تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رفتار سرمایه گذاری

صفحه 139-170

رسول برادران حسن زاده؛ وحید تقی زاده خانقاه