دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 1-278 
8. رابطه غیر خطی رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی

صفحه 177-196

بهزاد کاردان؛ محمد حسین ودیعی نوقابی؛ مهدی امید فر


9. تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان

صفحه 197-228

عیسی اکبری نفت چالی؛ امید پور حیدری؛ احمد خدامی پور