دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 1-271 
2. تأثیر مالکیت شرکت‌های سرمایه گذاری بر نقدشوندگی سهام

صفحه 23-46

حسین نوروزی نصر؛ مهدی مرادزاده فرد؛ اعظم شکری


4. نقش اقلام تعهدی درسودآوری و سود سهام شرکت‌ها

صفحه 71-92

غلامرضا فرساد امان الهی؛ مهدی معدنچی زاج


7. تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 159-178

غلامرضا کردستانی؛ نقی بهرامفر؛ علی امیری


8. خلق ارزش بر اساس سطوح فرصت‌های سرمایه گذاری

صفحه 179-202

سینا خردیار؛ مهدی حقیقت شهرستانی؛ مریم حقیقت شهرستانی