دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 1-280 
2. آزادی‌های مدنی و توسعه حسابداری

صفحه 27-48

یعقوب اقدم مزرعه؛ هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رود پشتی؛ بهمن بنی مهد


8. نقش بازده مبتنی بر سبک در پیش‌بینی بازده آتی

صفحه 199-218

لیلا صفدریان؛ داریوش فروغی؛ فرزاد کریمی