دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 1-295 
2. تأثیر فرهنگ سازمانی بر گزارش خطا کاری سازمانی در حرفه حسابرسی

صفحه 27-50

مجید دریایی؛ هاشم نیکو مرام؛ محمد حامد خان محمدی


5. تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی

صفحه 107-131

محمدرضا مهربان پور؛ حمید آذر خوش؛ محمود حسن زاده کوچو؛ مهران عربی