دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 1-238 
7. الگوبندی عوامل مؤثر بر محافظه‌کاری در شرکت‌ها

صفحه 139-168

محمد حسین اسدی مشیزی؛ زهره حاجیها؛ سیده محبوبه جعفری