دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، بهمن 1399، صفحه 1-266 
بررسی اثر نوفه‌ها بر کاهش ضریب واکنش به سود حسابداری

صفحه 1-22

وحید احمدیان؛ حسین اعتمادی؛ محمد علی آقایی؛ نادر مهرگان


رابطه توانایی مدیریت با اجزاء مدیریت ریسک یکپارچه

صفحه 23-42

فرزین رضایی؛ اکرم فیروز علیزاده؛ الهام نورمحمدی


تأثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی

صفحه 71-94

رضا طاهری عابد؛ مهدی علی نژاد سارو کلایی؛ خسرو فغانی ماکرانی


الگویی برای پیش‌بینی قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

صفحه 179-202

چنگیز سلمانی؛ سعید جبارزاده کنگر لویی؛ جمال بحری ثالث؛ عسکر پاک مرام


اثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

صفحه 229-266

سجاد عبدی پور؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرشید خیر الهی؛ علی اصغر طاهر آبادی