دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 1-168 
6. رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد

صفحه 81-106

مهدی مرادی؛ مهدی جباری نوقابی؛ نعیمه بیات


7. اثر پوشش رسانه‌ای بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سهام

صفحه 107-124

جمال برزگری خانقاه؛ رضوان حجازی؛ فرزانه رضا زاده