دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 1-225 
7. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود آتی حسابداری

صفحه 163-190

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ زهرا تیموری