دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، بهمن 1396، صفحه 1-190 
1. اثر معیارهای نمایندگی بر توان رقابتی شرکت‌

صفحه 1-26

راضیه میرزایی؛ مهدی مرادزاده فرد؛ بهمن بنی مهد


6. تفاوت‌های فردی و قضاوت حرفه ای حسابرس

صفحه 111-130

مسلم سعیدی گراغانی؛ احمد ناصری