دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 1-214 
6. تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر گزارشگری ریسک

صفحه 111-136

نازنین میری قهدریجانی؛ علی اکبر اربابیان


9. تأثیر رقابت در بازار محصول بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

صفحه 171-186

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صدیقه پروانه


10. تأثیر پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی بر پاسخگویی دولت

صفحه 187-214

ایمان داداشی؛ ایمان کارنما؛ میر حمید سادات سلماسی