درباره نشریه

فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی با هدف گسترش  دانش و پژوهش های کاربردی حسابداری اقدام به چاپ و انتشار مقالات علمی- پژوهشی در حوزه حسابداری مالی و حسابرسی پس از انجام فرآیند های داوری و اظهار نظر های اعضا هیات تحریریه می نماید .

این فصلنامه با درجه علمی -پزوهشی  از شماره 14 ( تابستان 91 طبق مجوز   شماره 197124/18/3 مورخ 21/8/92    وزارت علوم تحقیقات و فن آوری چاپ و منتشر می گردد.