اهداف و چشم انداز

هدف از‌ انتشار مجله "پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، توان‌افزایی از طریق پیوند میان خدمات آموزشی و پژوهشی بوده است. از این‌رو آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینه حسابداری مالی، حسابرسی، بورس اوراق بهادار و هرگونه نظریه نوین در مباحث ذکر شده، مورد استقبال این فصلنامه قرار خواهد گرفت تا پس از مراحل ارزیابی و تأیید نهایی، برای چاپ استفاده گردد

اهداف و چشم انداز

فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی با رویکرد علمی – پژوهشی در زمینه موضوعات حسابداری ، منتشر می‌شود.

هدف از انتشار پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی:

 1- انتشار دانش علمی و تخصصی در زمینه مالی و حسابداری

 2- کمک به ارتقای سطح دانش در زمینه‌های مورد علاقه فصلنامه

 3- اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مبتنی بر دانش حسابداری

 4- تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران دانشجویان، محققان دانشگاهی و ...