پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی (FAAR) - اهداف و چشم انداز