اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فرزانه حیدر پور

مدیریت مالی دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

fheidarpooryahoo.com
73681452

سردبیر

رضوان حجازی

حسابداری استاد - دانشگاه الزهرا

hejazi33yahoo.com
73681452

مدیر داخلی

امیررضا کیقبادی

مدیریت استادیار- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی- دانشکده اقتصاد

acc1388gmail.com
22481601

اعضای هیات تحریریه

حسین اعتمادی

حسابداری استاد-- دانشگاه تربیت مدرس

etemadih162gmail.com
77637058

محمد حسین ستایش

حسابداری استاد دانشگاه شیراز

setayeshshirazu.ac.ir

اسفندیار ملکیان

حسابداری استاد -دانشگاه مازندران

e.malekianumz.ac.ir

احمد یعقوب نژاد

مدیریت مالی دانشیار - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

yaghoob_accyahoo.com

فرزانه حیدر پور

دانشیار -دانشکده اقتصاد و حسابداری

fheidarpooryahoo.com

رضوان حجازی

استاد دانشگاه الزهرا

hejazi33gmail.com

زهرا پورزمانی

حسابداری استاد

zahra.poorzamaniyahoo.com