پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی (FAAR) - واژه نامه اختصاصی