نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اجتناب مالیاتی اهمیت کیفیت محیط اطلاعات داخلی در اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-80]
 • احتمال توقف پروژه‌ها شناسایی به‌موقع زیان‌ها، احتمال توقف پروژه‌های شرکت و سودآوری [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 233-258]
 • ارتباط ارزشی ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکت [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-20]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 135-160]
 • ارزشیابی بیش از حد سهام تأثیر خطای پیش‌بینی سود مدیریت بر پایداری اجزای نقدی و تعهدی سود و ارزشیابی بیش از حد سهام [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 1-26]
 • ارزش بازار شرکت تأثیر سطح افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش بازار شرکت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 51-76]
 • اطلاعات گذشته و آینده ‌بکارگیری اطلاعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه استراتژیک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 215-238]
 • افشای سرمایه اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 203-232]
 • اقلام تعهدی تأثیر تفکیک اقلام تعهدی در قدرت پیش‌بینی آن‌ها درباره جریانات نقد آتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 161-190]
 • الگوریتم ماشین بردار ارتباطی خطی و غیرخطی کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش‌بینی هموارسازی سود [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 103-134]
 • اندازه کمیته حسابرسی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر کنترل‌های داخلی و مدیریت سود [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 259-280]

ب

پ

 • پایداری جزء تعهدی سود تأثیر خطای پیش‌بینی سود مدیریت بر پایداری اجزای نقدی و تعهدی سود و ارزشیابی بیش از حد سهام [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 1-26]
 • پایداری جزء نقدی سود تأثیر خطای پیش‌بینی سود مدیریت بر پایداری اجزای نقدی و تعهدی سود و ارزشیابی بیش از حد سهام [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 1-26]
 • پایداری سود مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن در کنترل مؤثر ویژگی‌های سود شرکت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 77-106]
 • پروژه‌های زیان‌آور شناسایی به‌موقع زیان‌ها، احتمال توقف پروژه‌های شرکت و سودآوری [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 233-258]
 • پیش‌بینی جریان نقدی تأثیر تفکیک اقلام تعهدی در قدرت پیش‌بینی آن‌ها درباره جریانات نقد آتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 161-190]

ت

 • تحلیل سلسله مراتبی AHP اولویت‌بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌ها در سازمان صدا و سیما با رویکرد بلوغ مدیریت دانش [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 21-46]
 • تخصص حسابرس در صنعت بررسی عدم کاربرد الگوهای حق‌الزحمه حسابرسی مستقل در برآورد و پیش‌بینی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 163-202]
 • تخصص کمیته حسابرسی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر کنترل‌های داخلی و مدیریت سود [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 259-280]
 • تصدی مدیریت ویژگی‌های رفتاری مدیران و نقدشوندگی سهام [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 191-214]
 • توانایی ویژگی‌های رفتاری مدیران و نقدشوندگی سهام [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 191-214]
 • توانمندسازی کارکنان اولویت‌بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌ها در سازمان صدا و سیما با رویکرد بلوغ مدیریت دانش [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 21-46]

ج

 • جریانات نقد تأثیر تفکیک اقلام تعهدی در قدرت پیش‌بینی آن‌ها درباره جریانات نقد آتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 161-190]
 • جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 107-131]

چ

 • چرخش اجباری حسابرس بررسی عدم کاربرد الگوهای حق‌الزحمه حسابرسی مستقل در برآورد و پیش‌بینی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 163-202]
 • چرخه عمر واحد تجاری تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 107-131]
 • چسبندگی حق‌الزحمه حسابرسی بررسی عدم کاربرد الگوهای حق‌الزحمه حسابرسی مستقل در برآورد و پیش‌بینی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 163-202]

ح

 • حاکمیت شرکتی رابطه بین سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پایدار و گذرا [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 81-102]
 • حسابرسی مالیاتی نسبت‌های سودآوری و ویژگی‌های مودیان در سیستم حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده مبتنی بر ریسک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 132-162]
 • حمایت مدیریت عالی اولویت‌بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌ها در سازمان صدا و سیما با رویکرد بلوغ مدیریت دانش [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 21-46]

خ

 • خطای پیش‌بینی سود مدیریت تأثیر خطای پیش‌بینی سود مدیریت بر پایداری اجزای نقدی و تعهدی سود و ارزشیابی بیش از حد سهام [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 1-26]
 • خوش‌بینی ویژگی‌های رفتاری مدیران و نقدشوندگی سهام [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 191-214]

د

ر

 • ریسک مالیاتی اهمیت کیفیت محیط اطلاعات داخلی در اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-80]
 • ریسک مؤدی نسبت‌های سودآوری و ویژگی‌های مودیان در سیستم حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده مبتنی بر ریسک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 132-162]
 • رشد فروش تاریخی ‌بکارگیری اطلاعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه استراتژیک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 215-238]

ز

 • زیرساخت‌های سازمانی اولویت‌بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌ها در سازمان صدا و سیما با رویکرد بلوغ مدیریت دانش [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 21-46]

س

 • ساختار سرمایه بهینه تأثیر غیر بهینگی ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 239-272]
 • سقوط قیمت سهام رابطه بین سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پایدار و گذرا [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 81-102]
 • سهامداران نهادی پایدار رابطه بین سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پایدار و گذرا [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 81-102]
 • سهامداران نهادی گذرا رابطه بین سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پایدار و گذرا [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 81-102]
 • سودآوری شناسایی به‌موقع زیان‌ها، احتمال توقف پروژه‌های شرکت و سودآوری [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 233-258]

ش

ض

 • ضعف در کنترل‌های داخلی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر کنترل‌های داخلی و مدیریت سود [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 259-280]

ع

 • عامل اقتصادی تأثیر تفکیک اقلام تعهدی در قدرت پیش‌بینی آن‌ها درباره جریانات نقد آتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 161-190]
 • عدم تجدید ارائه صورت‌های مالی اهمیت کیفیت محیط اطلاعات داخلی در اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-80]
 • عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 203-232]
 • عملکرد مالی ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 135-160]
 • عملکرد مالی تأثیر غیر بهینگی ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 239-272]

ک

 • کاهش هزینه اولویت‌بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌ها در سازمان صدا و سیما با رویکرد بلوغ مدیریت دانش [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 21-46]

گ

 • گزارش خطا کاری و حرفه حسابرسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر گزارش خطا کاری سازمانی در حرفه حسابرسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 27-50]
 • گزارشگری مالی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر کنترل‌های داخلی و مدیریت سود [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 259-280]
 • گزارش‌های مالی سالانه ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکت [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-20]

م

 • مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت‌های سودآوری و ویژگی‌های مودیان در سیستم حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده مبتنی بر ریسک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 132-162]
 • محافظه‌کاری سود مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن در کنترل مؤثر ویژگی‌های سود شرکت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 77-106]
 • مدیریت دانش اولویت‌بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌ها در سازمان صدا و سیما با رویکرد بلوغ مدیریت دانش [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 21-46]
 • مدیریت ریسک مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن در کنترل مؤثر ویژگی‌های سود شرکت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 77-106]
 • مدیریت سود تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 107-131]
 • مدیریت سود تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر کنترل‌های داخلی و مدیریت سود [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 259-280]
 • مدل تعدیل شده اولسان ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکت [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-20]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأثیر سطح افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش بازار شرکت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 51-76]

ن

و

ه

 • هزینه سرمایه تأثیر سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 203-232]
 • هزینه سرمایه و جریان نقدی عملیاتی تأثیر سطح افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش بازار شرکت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 51-76]
 • هزینه‌های اختیاری غیرعادی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 107-131]
 • هزینه‌های تولید غیرعادی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 107-131]
 • هموارسازی سود کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش‌بینی هموارسازی سود [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 103-134]