داوران

 reviewersList}  

نام داور

سمت / سازمان

عزیز گرد

استاد دانشگاه پیام نور

فاطمه احمدی

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

کاوه آذین فر

استادیار ﮔﺮوه حسابداری داﻧﺸﮕﺎه آزاد بابل، اﻳﺮان

میثم دعایی

استاد دانشگاه گنبد

حسین اسلامی مفیدآبادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

علی اسماعیل زاده

دانشیار گروه حسابداری واحد تهرا ن  مرکزی

حسین اعتمادی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

یونس باد آور نهندی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

جمال بحری

استادیار دانشگاه

رسول برادران حسن زاده

دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

بهمن بنی مهد

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج

زهرا پورزمانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سعید جبارزاده کنگرلوئی

دانشیار، گروه آموزشی حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

آزیتا جهانشاد

استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

زهره حاجیها

دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رضوان حجازی

استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

فرزانه حیدر پور

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محسن حمیدیان

استادیارحسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

ایمان داداشی

دانشیار دانشگاه آزاد واحد بابل

رویا دارابی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اسفندیار ملکیان

استاد دانشگاه مازندران

مهدی دسینه

،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

یاسر رضائی پیته نوئی

استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

فریدون رهنمای رودپشتی

استاد تمام گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

علی روحی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سمیرا زارعی

استادیارحسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

سحر سپاسی

استادیاردانشگاه تربیت مدرس

محمد حسین ستایش

استاد حسابداری دانشگاه شیراز

مهدی صفری گرایلی

استان گلستان-بندر گز- دانشگاه آزاد اسلامی

زهره عارف منش

استادیار دانشگاه یزد

شکراله خواجوی

استاد دانشگاه شیراز

احمد یعقوب نژاد

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

ملیحه علی فری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، تهران، ایران

سعید فتحی

استادیار دانشگاه اصفهان

غلامرضا فرساد امان الهی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

غلامرضا کردستانی

دانشیار دانشگاه آزاد واحد قزوین

امیررضا کیقبادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

زهرا لشگری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حیدر محمدزاده سالطه

دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند ، ایران.

مهدی  مرادی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

بیتا مشایخی

دانشیار گروه حسابداری،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران

علیرضا معطوفی

استادیار دانشگاه آزاد واحد گرگان

سیدعلی نبوی چاشمی

مدیرگروه تحصیلات تکمیلی مدیریت وحسابداری/دانشگاه ازاد بابل

علی نعمتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نویدرضا نمازی

استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

یداله تاری وردی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بیتا مشایخی

دانشیار دانشگاه تهران

شهناز مشایخ

دانشیارگروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

داریوش فروغی

گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،دانشیار

محمد نمازی

استاد دانشگاه شیراز

ابراهیم عباسی

دانشیار دانشگاه الزهرا

غلامحسین مهدوی

استاد دانشگاه شیراز

اعظم ولی زاده لاریجانی

دانشگاه الزهرااستادیار

محمدرضا نیکبخت

دانشیار دانشگاه تهران

فرزین رضایی

دانشیار دانشگاه آزاد واحدقزوین

محسن دستگیر

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز